Uncategorised

President cracks whip

03 Apr, 2016 - 00:04 0 Views
President cracks whip President Mugabe and First Lady Amai Grace Mugabe acknowledge multitudes of people who were gathered at the Harare International Airport yesterday to welcome him from Japan.— Picture: Believe Nyakudjara

 

There will be severe repercussions for members of the Zimbabwe National Liberation War Veterans Association who are inciting instability in Zanu-PF, President Mugabe has warned.

The President said Zanu-PF did not take orders from affiliate organisations and was prepared to disengage with associations whose members were unwilling to abide by the ruling party rules and procedures.

Addressing scores of party supporters at Harare International Airport who had come to welcome him home yesterday after an official visit to Japan, President Mugabe said it was common custom that war veterans and their representative organisations were subservient to the party.

He also said the party would convene a Central Committee meeting this week where the organ’s disciplinary committee would deliberate on appeals by party members suspended or fired on various allegations.

The Central Committee is the party’s highest-decision making body between congresses.

The ZNLWVA leadership has found itself at the centre of factional fights in Zanu-PF.

The association’s chair Cde Christopher Mutsvangwa was recently suspended from the party and expelled from Cabinet for misconduct and disloyalty.

Cde Mutsvangwa and members of his national executive have, in spite of the censure, continued to make public statements indicating they want a fight.

A fortnight ago Cde Mutsvangwa chaired a war veterans meeting that claimed to pass a no-confidence vote on party and State Vice-President Phelekezela Mphoko.

President Mugabe is set to meet over 10 000 war veterans on Thursday where issues of indiscipline are expected to be topical.

Yesterday the President said those who continued to show disloyalty would suffer the same fate as former Vice-President Dr Joice Mujuru and her cabal.

He said: “Ndinoda kuti tirambe takabatana, tirambe tichitevera gwara. Ava vanouya nemativi kana nepasi vataiti zviye zvipfukuto ivavo ndovatinosungirwa kuona kuti tavabvisa mumusangano.

“Haungave nhengo yemusangano isingade kutevera gwara remusangano. Kana uchiyenda nerweseri uchida kuputsa musangano, uchiri nhengo here?

“Uchinekodzero here? Saka hatizvide izvozvo. Saka musangano ndiwo unotara gwara, musangano ndiwo unechinangwa.

“Tingaite ma associations edu akati kuti – charitable associations even ma war veterans associations, but they are just associations.”

He said the war veterans association was free to table its grievances through properly laid down structures. No association, he said, had the authority to dictate to Zanu-PF leaders how to run the party.

“Vanosungirwa kuuya nezvinangwa zvavanazvo mumaorgans eparty zvotambirwa ikoko hapana associoation inemvumo yekuti imire uko yoti inoda kuti party iyite zvakati. Hapana!

“Association inouya nemugwara reparty. Tese takayenda kuhondo hapana angambotitaurire kuti isu tirivemberi. Takayenda kuhondo tese. Asi kuhondo ikoko taiti politics leads the gun. Ikoko taiti isu party inoti chiyi gwara reparty nderipi.

“Zanla neZipra vanosungirwa kutevera gwara reparty. Ndopachokwadi. Ndokumira kwatakaita. Hondo yarohwa nekutungamirirwa ikoko kwanga kuripo.

“The political leadership muvengi akundwa tayenda kuLancaster takati mawuto adzokere kumusha takuyenda kuvanhu kunovaudza kuti basa ramakatipa kuti tiite takaita takagona.

“Kwakuuya ma elections topinda mumaparty edu tose tose mawuto vese ma detainee ma restrictees tese topinda mumaparty edu totevera gwara reparty vatapihwa ivavo kuti tivhotere senhengo dzeparliament tovavhotera.

“Ndomaitiro iwayo. Hatitongwe nema associations! Never ever! Hatife takabvuma izvozvo. Saka tine gwara reparty ini ndakatumwa neparty va(Herbert) Chitepo vafa ndiina (Edgar) Tekere.

“Tatumwa neparty kuti tinotora chigaro changa chiina vaChitepo tigo organiser party. Taka organiser party, kwete tega. Tikabatana neve Zapu vana JZ Moyo takayenda kuGeneva Conference takabatana. Tikayenda tikadakara.

“Hongu mushure mehurumende yatakaita 1980 pakazova nemutsauko pamusana pema dissidents asi takazokurukurirana futi tikaita unity accord.”

President Mugabe said war veterans who fell foul of Zanu-PF’s regulations should excuse themselves from the party.

The late Vice-President Joshua Nkomo’s last wish on his death bed, President Mugabe said, was for Zimbabwean’s to remain united.

This, President Mugabe said, should guide all party members.

“Saka musangano ndiwo unotungamirira ma associations ose ndiwo unopa gwara. Watsauka warasika. Wava chipfukuto, Gamatox.

“Vatsauka ngavayeuke izvozvo vayende mugwara saka tinoda gwara nekuti tisina gwara hapana kwationoyenda tinorasika.

“Saka imi mose tinoda kuti mutevere gwara tinoda kuti mubatane. Kubata ndokwatakapikirwa. Kana vaNkomo varwarisa vakati zvishuviro zvandinazvo zviviri ndisati ndayenda: Kubatana kwevanhu tirege kuita mutsauko wekuti uyu anobva kupi uyu anoyera chiyi. Tibatane tive one.

“Cechipiri nyaya yevhu, tirege kupunyutsa ivhu. Land! We must not let go the land which is in our hands torege kufuririka tichiti tasvika pandima yekuti vachena vaye tvatakatorera ihama ngavachidzoka.

“Tingave nekushinha ipapo. Nekuti vanemari, imi hamuna mari ndivo vanouya nematractor vamwe vakatosiya matractor muminda mavo.

“Iye zvino vamwe varikutorimira vamwe vedu. Tochenjera kuchenjeresa. Saka tinoda kubatisisa ipapo. The land must remain a natural resource that belongs to the people over which our people have a sovereign right.

“Hatipunyutse ipapo. But we must be united. Tirege kutarisana kuti ava vanobva kuprovince yakati havangawane land muprovince yedu. Tiri kuyenda kunotaura navo, tine meeting ne ma war veterans musi wa7 saka tinenge tichitaura chokwadi.”

He said the Central Committee’s disciplinary committee would review appeals from fired and suspended members.

The meeting takes place this Friday.

“Mochiyenda monoronga tinenge tine musangano we Central Commitee musi wa8 saka maprovinces ose vanosungirwa kuuya nenhengo dzavo ikoko.

“Munoziva kuti Central Commitee ndiyo yakabata musangano, yakamirira Congress. Saka zvinangwa ikoko zvinouya zvichemo zvinouya ikoko kana vaye vanenge vachiti takatongwa tinoda nyaya yedu iyende kumusoro inokwanisa kuyenda kuCentral Committe yozeyiwa ne disciplinary committee yaikoko. Saka moronga togoita musangano wakanaka weCentral Commitee unorakidza gwara.

On social media, the president said Government would also look at how China controls these platforms and learn how to introduce similar measures to stem abuses.

The President said: “ICT, tinodawo technology yaikoko kuma communication systems atinawo, zvese zvemacomputer, matelephones mobile phones and so on vakangova vazviite zvive zvemberimberi.

“Zvekuti mobile phone haisi phone chete inokwnisawo kuva zvakare inobata news uye zvakare ino recorder news uye zvakare kushandisa kubatana nevamwe, iyo aya innzi mawhat-what (WhatsApp).

“Hameno ndimi munozvigona zvekutsvagira tsvaira izvi (touch screen). Asi technology yepamusorosoro unogona kutauira nevanhu unogona kuvapa zvakati, vana vanokwanisa kuwana imomo zvemabhuku kana ingave history vachida history yentika kana vayenda ku internet vanoiwana ipapo vanoiwana muka phone ikako vachingotsvaira tsvaira.

“Zvino asi mune huny’any’a hwakawanda imomo munetsvina yakawanda imomo. Munekutukana kakaisvoipisisa imomo.

“Mabuses vanhu varikuzvishandisa nenzira dzakashata. Zvangofararira kwese kwese pasi pose. Asi ve China vakaisa masecurity measures tichagoona kuti ndeapi nokuti maabuses zvekutukana nezvimwe zvakadaro zvidziviswe.”

Share This: